Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 – NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số: 33/TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022 Trình độ đại học vừa làm vừa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số:         /TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022 Trình độ Đại học liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số: 25 /TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ […]

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số: 36 /TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ […]

viVietnamese