Viện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

15/09/2020

Viện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác quản lý KHCN, quan hệ quốc tế và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác quản lý khoa học

1.1. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

1.2. Quản lý theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.

1.3. Tổ chức cho giảng viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đề xuất thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo tính hiệu quả và ứng dụng thực tiễn cao; hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ.

Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định; xác nhận kết quả cho các chủ đề tài; quản lý lưu trữ các sản phẩm KHCN, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ đối với các đề tài ứng dụng.

1.4. Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác. Tổ chức thi sinh viên giỏi,…

1.5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; tham mưu cho trường về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.

1.6. Quản lý, lưu trữ các xuất bản khoa học của giảng viên, HSSV trong toàn trường; lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học, sau đại học; xuất bản chuyên san KH&CN của trường.

1.7. Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của trường, thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đại học Chu Văn An.

2. Công tác quan hệ quốc tế

– Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường.

– Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

– Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả; là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

– Phối hợp với các phòng ban của Trường Đại học Chu Văn An và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

– Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra; phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức và Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

– Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

– Giúp việc lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

– Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của trường báo cáo Đại học Chu Văn An.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :