Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Truyền thông

01/09/2020

1. Chức năng:

Trung tâm tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh và truyền thông. Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của Trường Đại học Chu Văn An.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tuyển sinh:

 • Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Chu Văn An theo từng giai đoạn;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đè án tuyển sinh trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT phê duyệt; tổ chức và triển khai Đề án tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng đã được phê duyệt;
 • Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh và phối hợp với các Khoa/Phòng/Ban có liên quan thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra;
 • Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);
 • Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;
 • Triển khai công tác tổ chức tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.

2.2. Công tác truyền thông:

 • Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngững quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường Đại học Chu Văn An trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT phê duyệt;
 • Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại;
 • Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung website của Trường Đại học Chu Văn An (tiếng Việt, tiếng Anh), thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Khoa/Phòng/Ban nhằm đẩy mạng hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Đại học Chu Văn An;
 • Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của Trường Đại học Chu Văn An (ấn phẩm, video, quảng cáo,…), chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT về nội dung, hình thức truyền thông;
 • Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định và các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng internet, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Chu Văn An; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông, thực hiện các phương án giải quyết rủi ro truyền thông cho HĐT và Ban Giám hiệu; và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và ra soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :