Thông tin đáp án đề thi tiếng anh THPT 2020

09/08/2020

14h30 chiều ngày 10/8, các sĩ tử sẽ bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh.

Thời gian làm bài môn tiếng Anh là 60 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan khả năng tiếng Anh của thí sinh qua các phần bao gồm ngữ âm, ngữ pháp – từ vựng, chức năng giao tiếp – ngôn ngữ, kỹ năng đọc và kỹ năng viết.

Theo nguồn tin từ trang: Kenhtuyensinh247, Trường đại học cập nhật được thông tin về đáp án môn tiếng anh như sau:

Mã đề: 401

1. D2. A3. B4. D5. B6. A7. A8. C9. A10. B
11. A12. B13. D14. B15. B16. D17. D18. C19. D20. B
21. B22. C23. B24. A25. C26. D27. D28. C29. B30. A
31. A32.  D33. A34.  B35. A36. D37. B38. B39. D40. D
41. A42. B43. D44. A45. C46. D47. A48. A49. D50. A

Mã đề: 402 

1. C2. C3. C4. D5. C6. C7. D8. C9. B10. A
11. D12. C13. C14. D15. C16. A17. D18. A19. A20. C
21. B22. B23. B24. A25. B26. B27. C28. A29. A30. A
31. D32. D33. B34. D35. A36. B37. D38. C39. B40. B
41. B42. A43. A44. C45. B46. D47. B48. D49. A50. B

Mã đề: 403 

1. A2. C3. D4. B5. D6. B7. C8. D9. C10. D
11. A12. B13. D14. B15. A16. D17. A18. A19. B20. A
21. D22. C23. C24. D25. A26. D27. D28. A29. A30. B
31. D32. C33. A34.  C35. B36. A37. B38. C39.  B40. C
41. A42. B43. C44. B45. B46. A47. A48. D49. B50.  B

Mã đề: 404 

1. B2. C3. A4. D5. D6. B7. D8. C9. A10. A
11. C12. A13. C14. C15. B16. A17. D18. C19. A20. C
21. A22. B23. A24. D25. B26. B27. C28. B29. B30. D
31. B32.  B33. C34.  C35. A36. D37. C38. D39. A40. B
41. D42. C43. B44. B45. D46. A47. A48. B49. A50.  D

Mã đề: 405 

1. C2. B3. A4. C5. D6. B7. C8. A9. D10. C
11. A12. A13. A14. B15. B16. C17. C18. D19. A20. C
21. D22. C23. D24. A25. B26. C27. A28. A29. B30. B
31. C32.  C33. B34. C35. B36. A37. A38. D39. C40. D
41. D42. C43. D44. D45. C46. D47. D48. A49. A50.  D

 Mã đề: 406 

1. B2. C3. D4. A5. B6. D7. C8. D9. A10. B
11. D12. B13. C14. B15. A16. C17. A18. A19. D20. C
21. C22. D23. A24. A25. D26. C27. A28. A29. D30. A
31. D32.  C33. C34.  D35. D36. D37. A38. D39.  D40. A
41. C42. C43. A44. D45. B46. A47. A48. C49. C50.  A

Mã đề: 407  

1. D2. D3. C4. D5. B6. D7. A8. C9. B10. C
11. D12. A13. C14. B15. B16. B17. A18. B19. A20. B
21. A22. D23. C24. D25. B26. D27. A28. C29. A30. D
31. C32.  B33. A34.  C35. D36. B37. B38. A39. C40. B
41. D42. B43. D44. A45. A46. D47. C48. C49. A50.  A

 Mã đề: 408 

1. A2. A3. B4. C5. D6. B7. B8. B9. A10. D
11. D12. D13. B14. D15. B16. B17. B18. A19. A20. B
21. C22. B23. A24. A25. A26. C27. C28. B29. B30. C
31. A32.  C33. C34.  B35. A36. C37. A38. C39. A40. C
41. C42. C43. A44. B45. C46. C47. B48. C49. C50. A

 Mã đề: 409 

1. A2. A3. B4. A5. D6. C7. C8. D9. A10. A
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. C19. A20. D
21. A22. A23. D24. D25. C26. D27. B28. D29. B30. D
31. C32.  A33. D34.  B35. B36. C37. C38. B39. D40. D
41. D42. B43. B44. D45. B46. C47. B48. D49. A50. C

 Mã đề: 410 

1. C2. C3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. A10. C
11. D12. C13. A14. D15. D16. A17. C18. A19. D20. C
21. B22. D23. D24. B25. B26. D27. A28. B29. A30. B
31. C32. D33. D34. C35. A36. C37. C38. D39.  B40. A
41. D42. A43. A44. B45. A46. D47. A48. D49. D50.  B

Mã đề: 411 

1. B2. B3. B4. D5. A6. A7. C8. B9. D10. A
11. B12. D13. B14. A15. A16. C17. A18. D19. C20. D
21. D22. D23. A24. B25. B26. A27. B28. A29. A30. C
31. C32.  D33. C34.  B35. D36. D37. B38. B39.  B40. C
41. B42. D43. C44. B45. B46. A47. D48. A49. C50.  C

Mã đề: 412

1. A2. C3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. C10. A
11. D12. B13. A14. A15. C16. A17. B18. B19. D20. D
21. A22. B23. A24. D25. B26. A27. C28. C29. A30. D
31. C32.  A33. A34. B35. C36. B37. D38. B39.  B40. C
41. D42. A43. B44. D45. C46. B47. D48. A49. D50. C

Mã đề: 413

1. D2. C3. D4. C5. D6. B7. A8. A9. D10. B
11. D12. D13. C14. A15. A16. A17. C18. D19. C20. A
21.B22. B23. B24. D25. A26. C27. C28. B29. C30. B
31. C32.  C33. D34.  B35. D36. B37. B38. A39.  A40. B
41. A42. B43. A44. A45. D46. D47. A48. D49. B50.  B

Mã đề: 414 

1. D2. B3. B4. A5. C6. D7. A8. D9. A10. D
11. D12. C13. C14. A15. A16. B17. C18. D19. C20. C
21. D22. A23. C24. A25. C26. A27. A28. D29. C30. A
31. B32.  D33. A34.  A35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. D42. A43. C44. D45. D46. D47. C48. C49. D50.  C

 Mã đề: 415 

1. D2. A3. A4. A5. D6. D7. D8. A9. B10. B
11. B12. A13. A14. A15. D16. C17. C18. B19. C20. D
21. A22. D23. C24. D25. A26. D27. B28. C29. C30. D
31. C32.  B33. A34. C35. B36. B37. C38. C39. A40. D
41. B42. C43. C44. B45. A46. C47. D48. A49. B50.  B

Mã đề: 416 

1. C2. A3. D4. B5. C6. A7. C8. C9. A10. D
11. B12. A13. A14. C15. C16. A17. B18. D19. B20. C
21. D22. A23. C24. A25. A26. A27. B28. B29. A30. D
31. C32.  B33. D34.  C35. D36. C37. B38. B39. D40. C
41. D42. B43. B44. D45. D46. C47. B48. A49. B50.  B

Mã đề: 417

1. C2. D3. A4. D5. C6. B7. D8. D9. A10. A
11. C12. C13. B14. D15. A16. B17. A18. D19. B20. A
21. B22. D23. A24. D25. B26. C27. A28. D29. B30. A
31. B32. C33. B34. D35. D36. C37. C38. B39.  C40. D
41. A42. D43. B44. C45. B46. D47. C48. B49. D50. A

Mã đề: 418 

1. B2. A3. B4. B5. A6. C7. B8. C9. B10. C
11. B12. A13. A14. D15. A16. C17. A18. C19. B20. D
21. B22. B23. B24. C25. C26. A27. D28. B29. C30. D
31. B32. D33. C34.  D35. D36. C37. D38. D39. B40. C
41. A42. D43. C44. A45. C46. B47. C48. A49. C50.  D

 Mã đề: 419 

1. D2. A3. A4. B5. C6. C7. D8. C9. A10. B
11. A12. A13. D14. A15. C16. D17. D18. B19. A20. B
21. C22. C23. B24. D25. D26. D27. B28. B29. D30. C
31. C32.  C33. D34.  A35. D36. C37. A38. A39. B40. B
41. C42. C43. B44. C45. B46. B47. B48. A49. D50.  A

 Mã đề: 420 

1. B2. D3. D4. C5. B6. A7. D8. D9. C10. C
11. D12. C13. D14. D15. C16. D17. A18. A19. C20. A
21. D22. A23. B24. D25. D26. C27. D28. A29. D30. A
31. B32. A33. B34.  A35. B36. B37. C38. B39. C40. A
41. B42. C43. C44. C45. A46. B47. B48. B49. C50.  C

 Mã đề: 421 

1. B2. C3. D4. B5. B6. B7. D8. A9. C10. B
11. D12. B13. A14. B15. A16. B17. C18. D19. B20. C
21. B22. A23. B24. B25. C26. B27. C28. C29. D30. B
31. C32.  C33. D34.  B35. B36. D37. C38. C39. D40. D
41. B42. C43. D44. D45. D46. A47. A48. C49. C50.  D

 Mã đề: 422 

1. C2. B3. B4. A5. C6. A7. A8. D9. D10. A
11. A12. C13. C14. A15. D16. C17. B18. A19. C20. C
21. A22. C23. B24. B25. B26. A27. B28. D29. B30. A
31. D32.  C33. D34. B35. B36. A37. C38. C39.  B40. A
41. C42. C43. B44. A45. A46. B47. C48. C49. A50. B

 Mã đề: 423 

1. B2. D3. A4. D5. C6. C7. A8. C9. C10. A
11. D12. D13. C14. B15. B16. A17. B18. A19. A20. A
21. C22. D23. B24. B25. A26. C27. A28. B29. C30. A
31. A32.  C33. D34.  A35. A36. D37. C38. D39.  D40. C
41. D42. B43. B44. C45. C46. B47. C48. C49. D50. D

Mã đề: 424 

1. D2. B3. C4. B5. B6. A7. C8. B9. A10. C
11. C12. D13. B14. A15. A16. A17. B18. B19. A20. D
21. C22. B23. B24. B25. D26. B27. A28. C29. C30. B
31. A32.  B33. A34. D35. C36. A37. D38. A39. D40. D
41. A42. D43. C44. D45. D46. B47. C48. A49. D50.  C

Theo: Kenhtuyensinh247

Bài viết liên quan :