Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Triết lý giáo dục

05/08/2020

1. SỨ MỆNH

Trường Đại học đa ngành, thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ với sứ mênh cao cả là;

  • Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Ngôn ngữ Anh.
  • Xây dựng môi trường gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào taọ; khuyến khích, thúc đẩy và tạo mọi điều kiên cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của Giảng viên và Học viên phục vụ sự phát triển của Trường và đất nước.
  • Tạo lập vườn ươm công nghề, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, dịch vụ đáng tin cậy. 

2. TẦM NHÌN

Đến năm 2025:

  • Trường sẽ khẳng định Thương hiệu Trường Đại học Ecopark ở Việt nam, bảo đảm ngang tầm với các trường đại học trong khu vực về môi trường học tập, quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
  • Trường đủ điều kiện để áp dụng mô hình quản trị đại học tiên tiến, hiện đai và dân chủ.
  • Các chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên được chuẩn hoá theo chuẩn khu vực.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – Sáng tạo – Đoàn kết – Trách nhiệm – Hội nhập

Chất lượng: Bao gồm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ phục vụ cộng đồng từng bước được nâng lên theo chuẩn mực quốc tế.

Sáng tạo: Thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội, là nơi sản sinh ra tri thức mới; sinh viên tốt nghiệp ra trường có tính năng động cao, tự thích nghi với môi trường công tác và có tinh thần khởi nghiệp.

Đoàn kết: Là tiền đề tạo nên sức mạnh và phát huy năng lực của mỗi thành viên trong Trường, có tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu..

Trách nhiệm: Đào tạo sinh viên có tình yêu quê hương đất nước, có đạo đức trách nhiệm trong thi hành công vụ.

Hội nhập: Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có trình độ, kỹ năng tương đương với sinh viên các nước trong khu vực và thế giới.

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Lấy người học làm trung tâm” cho mọi hoạt động của nhà trường, chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

  • Học không chỉ để biết mà phải để làm, đòi hỏi không chỉ tập trung vào lý thuyết mà  phải biết ứng dụng những lý thuyết đó để giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra trong cuộc sống, thông qua những chương trình thực tập tại các đối tác doanh nghiệp của trường và các cơ sở khác trong và ngoài nước.
  • Học không chỉ biết chuyên môn mà cần phải biết kỹ năng sống với cộng đồng, biết sống có đạo đức và có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội thông qua những hoạt động ngoài lớp học như: phục vụ cộng đồng và các trải nghiệm sinh hoạt khác.
  • Học không phải chỉ để xin việc làm mà còn có khả năng tạo việc làm cho xã hội thông qua kinh nghiệm học hỏi được từ những hoạt động đào tạo về sáng tạo và khởi nghiệp khi còn ở giảng đường.

 

Bài viết liên quan :