Phòng Kế hoạch Tài chính

27/08/2020

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu Nhà trường phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng thu, chi các hoạt động tài chính của Nhà trường.

Phòng thực hiện việc thu học phí của sinh viên , đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc kiểm tra mức học phí và nộp học phí.

Phòng thực hiện chức năng tham mưu với Ban giám hiệu thực hiện các khoản chi trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ

* Công tác xây dựng kế hoạch

 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 2. Lập dự toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước dưới sự hướng dẫn của Đại học Chu Văn An.
 3. Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng.
 4. Theo dõi tình hình thực hiện dự toán và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu.

* Công tác  kế toán

 1. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập báo cáo thống kê, báo cáo khảo sát, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.
 2. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi, kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ theo nguồn kinh phí.
 3. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành.
 4. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước.
 5. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định.
 6. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn kinh phí.
 7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
 8. Thực hiện việc luân chuyển, bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.

* Công tác tài chính

 1. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường. Thực hiện kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.
 2. Tham gia xây dựng phương án phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường.
 3. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý.
 4. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khai thác tăng nguồn thu cho trường.
 5. Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn vốn. Tham mưu, đề xuất phương án huy động nguồn vốn phục vụ mọi hoạt động của Nhà trường.
 6. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 7. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong trường tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
 8. Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
 9. Thực hiện tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành.
 10. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :