15/09/2020

Chức năng – Tham mưu cho Hiệu Trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học; – Tổ […]

15/09/2020

Viện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức […]

01/09/2020

1. Chức năng: Trung tâm tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp việc […]

31/08/2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-CVA-HĐT về việc Sáp nhập Phòng Kiến thiết cơ […]

30/08/2020

I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện […]

29/08/2020

Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo đại học của […]

27/08/2020

1. Chức năng Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho […]

26/08/2020

I.   CHỨC NĂNG : Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào […]

31/01/2020

a) Chức năng Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động về […]

01/01/2020

Phòng Hành chính, Tổ chức & Quản trị Phòng Đào tạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Phòng […]