PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

22/03/2022

Trường có một bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có phân công, phân nhiệm rõ ràng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hiện nay, cơ cấu mới của Trường gồm Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Phòng chức năng; các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên.

 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN

 Đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt đều có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm về công tác quản lý thuộc các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu của Nhà trường. Trường thường xuyên thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy đinh chung của Đảng và Nhà nước, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn theo định hướng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên về cả lượng và chất, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của Trường.

Trường Đại học Chu Văn An thu hút được nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ làm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Việc xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy bậc đại học, kỹ năng sử dụng công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo.

Hiện nay chủ trương ưu tiên của Nhà trường là xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư; học vị tiến sĩ, thạc sĩ; giảng viên chất lượng cao của các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Bộ, ngành… tham gia thỉnh giảng, nghiên cứu tại Trường.

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Các Phòng chức năng là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý về hành chính, bộ máy tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trường có các phòng chức năng sau:

  • Văn phòng Trường;
  • Phòng Ðào tạo – Nghiên cứu khoa hoc – Hợp tác quốc tế;
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính;
  • Phòng Thanh tra – Pháp chế;
  • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
  • Phòng Quản lý Sinh viên.
Bài viết liên quan :
viVietnamese