Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế

04/09/2020
152 lượt xem

Ngày 4/9/2020, tại Trường Đại học Chu Văn An, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế, mã số 80380107 của Trường Đại học Chu Văn An.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:

Sau khi Trường Đại học Chu Văn An báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Đề án mở ngành Luật kinh tế trình độ thạc sỹ, mã số 80380107, các cán bộ phản biện đã đọc nhận xét.

Tiếp đó các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Các ý kiến đều nhận định rằng:

  • Nhìn chung chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế mã số 80380107 của Trường Đại học Chu Văn An đáp ứng yêu cầu theo quy định. Thời lượng các học phần được bố trí hợp lý đáp ứng được chuẩn đầu ra của ngành và mục tiêu phát triển của Nhà trường là định hướng ứng dụng.
  • Chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực trên cơ sở kết quả khảo sát.

Hội đồng đã thẩm định kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường như: cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu tham khảo và đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Từ đó đánh gía các điều kiện của Trường đáp ứng yêu cầu chất lượng của chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế. Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy trên 80% khối lượng chương trình.

Cơ sở đào tạo đã trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả: Số phiếu đạt là 5/5; Số phiếu không đạt là 0/5.

Kết luận của Hội đồng thẩm định: Chương trình đào tạo và các điều kiện của Trường Đại học Chu Văn An là đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhất trí thông qua chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế trình độ thạc sỹ, mã 80380107 của Trường Đại học Chu Văn An.

Một số hình ảnh họp Hội đồng:

Thái Sơn

Thẻ :
Bài viết liên quan :