Hội phụ nữ Trường

31/01/2020

Hội Phụ nữ Trường Đại học Chu Văn An là tổ chức chính trị – xã hội, tập hợp rộng rãi các phụ nữ trong Trường. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị, xã hội vì đoàn kết và phát triển phụ nữ trong Nhà trường.

Hội có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

– Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong Trường.

– Đoàn kết, vận động phụ nữ  thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Vận động các phụ nữ  trong Trường chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

– Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

– Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :