Hội đồng trường Đại học Chu Văn An

09/03/2021

DANH  SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Chủ tịch Hội đồng Lương Xuân Hà

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

2. Phó chủ tịch Hoàng Thế Liên

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

3. Ủy viên Tạ Tiến Hùng

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

4. Ủy viên Nguyễn Minh Khuê

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

5. Ủy viên Lương Tuấn Nghĩa

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

6. Ủy viên Đinh Đức Tùng

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

7. Ủy viên Nguyễn Thị Anh Thư

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử tóm tắt

>> Lĩnh vực phụ trách

Bài viết liên quan :
viVietnamese