Hoạt động nghiên cứu khoa học

23/03/2022

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cùng với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được Trường xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu và sứ mạng xây dựng Trường Đại học Chu Văn An trở thành Trường Đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khu vực và trong cả nước.

Sau khi được thành lập, Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ phù hợp với sứ mạng của Trường. Với quyết tâm cao, Trường chủ động triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ định kỳ trên cơ sở hướng dẫn của các cấp quản lý, đẩy mạnh và tăng cường các mối liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trường và các đơn vị, tổ chức trong khu vực và cả nước.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lí và đóng góp vào phát triển các nguồn lực của nhà Trường.

 

Bài viết liên quan :
viVietnamese