Phòng Hành chính, Tổ chức & Quản trị

31/08/2020
180 lượt xem

Phòng Hành chính – Tổ chức và Quản trị có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo trường trong việc tổng hợp, quản lý, đề xuất giải pháp, tổ chức thực hiện các mảng công việc:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo trường; đảm bảo mọi hoạt động về hành chính và vệ sinh, an toàn của trường;
  • Quản lý phát triển nhân lực của trường;
  • Quản lý tài sản, phát triển cơ sở vật chất của trường;
  • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

Thông tin liên hệ:

Hà Thị Thanh Hà

Tel:

Mail:

Thẻ :
Bài viết liên quan :