Trang chủ Về chúng tôi

Lịch sử

Nếu bạn muốn học tại trường đại học ở trung tâm thành phố, nơi tập trung vào việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ chọn đúng nơi. Chúng tôi không sử dụng các công thức đặc biệt để chọn sinh viên. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng đơn, học thuật và cá nhân, để chọn những sinh viên phù hợp với cộng đồng của chúng tôi với đầy đủ các nền tảng.

Nếu bạn muốn học tại trường đại học ở trung tâm thành phố, nơi tập trung vào việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ chọn đúng nơi. Chúng tôi không sử dụng các công thức đặc biệt để chọn sinh viên. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng đơn, học thuật và cá nhân, để chọn những sinh viên phù hợp với cộng đồng của chúng tôi với đầy đủ các nền tảng.

Tour tham quan đặc biệt

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.

Tốt nghiệp

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.

Cựu sinh viên

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.

Tour tham quan đặc biệt

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.

Tốt nghiệp

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.

Cựu sinh viên

Khuôn viên trên một tour du lịch được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp và chuyên nghiệp trong tương lai. Bạn sẽ thấy trường đại học của chúng ta như thế nào, cơ sở vật chất, trường đại học và cuộc sống trong trường đại học này. Gặp gỡ đại diện tuyển sinh sau đại học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học của chúng tôi và quyết định xem điều gì là tốt nhất cho bạn.