HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

22/03/2022

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề về nghiên cứu khoa học và Đào tạo. Hội đồng làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, quy định về phân cấp quản lý và các quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường.

Bài viết liên quan :
en_USEnglish