Đổi mới tư duy về quản trị vẫn chưa gắn với việc nâng cao trách nhiệm

03/09/2020
94 lượt xem

GDVN – Vấn đề quyền lực và phân cấp quyền lực; thói quen bao cấp vẫn là một sức ì lớn trong tư duy cũng như cách hành xử của người quản lý lẫn người được quản lý.

Hội thảo gần đây đặt ra nhiều vấn đề cho việc đổi mới tư duy quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học Việt Nam, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tự chủ đại học, phân định rõ quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo dục đại học, vấn đề cơ quan chủ quản, vấn đề sở hữu, vấn đề Hội đồng trường, mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường…

Tại hội thảo các nhà khoa học đã phân tích nguyên nhân những rào cản và đề ra rất nhiều giải pháp quan trọng, khả thi cho việc triển khai tự chủ đại học; cả kinh nghiệm từ thực tiễn giáo dục đại học trong nước và quốc tế.

Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đã được thể hiện trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gần đây nhất là Nghị quyết 29 và 19 của Trung ương; Luật 34. Luật 34 đã thể hiện rõ quan điểm đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Trong đó, giải pháp căn cơ vẫn là đẩy mạnh tự chủ, xác định vị thế quan trọng của Hội đồng trường.

Luật đã quy định vai trò tự quyết của các cơ sở giáo dục đại học thông qua việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường do Hội đồng trường quyết định.

Tuy nhiên, nhận thức và hành động của các cơ quan làm chính sách và cơ quan quản lý nhà nước, sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật vẫn đang là những rào cản trong việc thực hiện tự chủ đại học.

Vấn đề quyền lực và phân cấp quyền lực; thói quen bao cấp vẫn là một sức ì lớn trong tư duy cũng như cách hành xử của người quản lý lẫn người được quản lý.

Qua khảo sát thực tiễn triển khai Luật Giáo dục đại học cho thấy việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật còn chậm, chất lượng còn hạn chế.

Các cơ sở giáo dục phần lớn vẫn còn chậm đổi mới, nhận thức về tự chủ còn hạn chế, lúng túng trong triển khai tự chủ.

Nhiều cơ sở giáo dục tự chủ, đặc biệt là những đơn vị được giao tự chủ, tuy đề nghị xóa bỏ cơ quan chủ quản nhưng vẫn sợ khi phải tự mình quyết định.

Có một vấn đề phải suy nghĩ là: hiện nay Luật đã giao quyền cho Hội đồng trường nhưng khi triển khai, hầu như phần lớn các cơ sở giáo dục đại học chưa có Hội đồng trường đủ mạnh.

Đổi mới tư duy về quản trị trường đại học vẫn chưa gắn với việc nâng cao trách nhiệm.

Giải trình không chỉ gồm việc báo cáo mà phải công khai minh bạch, căn bản là hiệu quả, là chất lượng đầu ra của cơ sở đại học.

Trên đây là một số ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Thẻ :
Bài viết liên quan :