Công đoàn

31/01/2020

Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, trong 14 năm qua, tổ chức Công đoàn của Trường Đại học Chu Văn An đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà Trường Đại học Chu Văn An có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác.
Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.
– Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.
– Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
– Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ

Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:
Ban chấp hành Công đoàn trường và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra.
Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó.Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành.
Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN:

Đồng chí Trần Thanh Tú – Chủ tịch

Thái Sơn

Bài viết liên quan :