Chương trình đào tạo cử nhân Khoa Kinh Tế

15/06/2022
STT Chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Khối kiến thức Thông tin chi tiết 
1 Cử nhân Kế toán 03 -04 năm 124 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục đại cương: 33 tín chỉ (chiếm 26,6%)
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 91 tín chỉ (chiếm 73,4 %)
2 Cử nhân Tài chính ngân hàng 03 -04 năm 125 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục đại cương: 33 tín chỉ (chiếm 26,4%)
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 92 tín chỉ (chiếm 73,6 %)
3 Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

03 -04 năm 122 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục đại cương: 33 tín chỉ (chiếm 27%)
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 89 tín chỉ (chiếm 73 %)
Bài viết liên quan :
viVietnamese