Ban giám hiệu

04/09/2021

1. Hiệu trưởng GS.TS. Hoàng Thế Liên

Điện thoại:

Email:

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

2. Cố vấn Hiệu trưởng GS.TS. Võ Khánh Vinh

Điện thoại:

Email:

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

1. Phó hiệu trưởng TS. Tạ Tiến Hùng

Điện thoại:

Email:

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

2. Phó hiệu trưởng PGS.TS. Trần Đình Nhã

Điện thoại:

Email:

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

3. Phó hiệu trưởng GS.TS. Ngô Xuân Bình

Điện thoại:

Email:

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

 

Bài viết liên quan :