Ban giám hiệu

04/09/2021

Hiệu trưởng

GS.TS. Hoàng Thế Liên

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

Cố vấn Hiệu trưởng

GS.TS. Võ Khánh Vinh

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Phó hiệu trưởng

GS.TS. Ngô Xuân Bình

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

Phó hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Đình Nhã

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

Phó hiệu trưởng

TS. Tạ Tiến Hùng

>> Lý lịch khoa học

>> Các chức vụ đã làm

 

Bài viết liên quan :